Groen licht bestemmingsplanprocedure Rozenbuurt Zwaag / Oude Veiling

30 maart 2021

De raad heeft groen licht gegeven voor de bestemmingsplanprocedure voor de nieuwe de Rozenbuurt. Dit is een plan voor een nieuwe woonwijk met circa 450 woningen op de voormalige Balk-locatie in Zwaag.

Het plan voor de nieuwe Rozenbuurt gaat uit van maximaal 450 woningen; 180 grondgebonden woningen en 270 appartementen, in zes woongebouwen. Omdat de initiatiefnemer de omgeving vroegtijdig heeft betrokken bij de ontwikkeling van de plannen, stelde het college voor om het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen en geen tussenstap te maken met een voorontwerp bestemmingsplan. Op deze manier kan de planologische procedure sneller worden doorlopen, waardoor de bouw op een zo kort mogelijke termijn kan starten.

Amendement

De fracties van CDA en Fractie Tonnaer dienden een amendement in om wél een voorontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. Volgens de partijen zijn er veel bezwaren vanuit omwonenden en zou er een extra participatieronde met omwonenden ingelast moeten worden, vooral gericht op de hoogbouw van gebouwen van 6 bouwlagen en hoger, het parkeren en de verkeersafwikkeling.

Belang om snel wonigen te bouwen

De overige raadsfracties steunden het amendement niet. Volgens hen zijn omwonenden wel goed betrokken, maar zal nu eenmaal niet iedereen zich helemaal in het plan kunnen vinden. De partijen waren positief over de plannen voor de nieuwe woonwijk en benadrukten het belang om snel woningen te bouwen.